วิชา : ทท6004 นโยบาย การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
คณะ : การจัดการการท่องเที่ยว
หลักสูตร : การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันพุธ เวลา 09.00 – 12.00 น.

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาแนวคิดและวิธีการกำหนดนโยบายทางการท่องเที่ยวโดยประยุกต์แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวในระดับต่างๆ โดยบูรณาการมิติทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม บทบาทของภาคีที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการวิเคราะห์นโยบาย หลักการวางแผน กระบวนการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และโครงการ การนำแผนและโครงการสู่การปฏิบัติ การประเมินผลแผนและโครงการ การมีส่วนร่วมของชุมชน ศึกษาจากกรณีศึกษาต้นแบบ (Best Practices)

Sustainable development concept, tourism policy formulation, planning and tourism management at various levels by integrating the economic, environmental, social and cultural dimensions, the roles of related stakeholders, policy analysis techniques, planning principles, plan and project implementation and evaluation, community participation, and case studies of best practices.

ผู้สอน : ศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบารุง