วิชาที่เปิดสอน : ทั้งหมด

วิชา : พอ6001 พฤติกรรมมนุษย์และการเรียนรู้ในองค์การ
คณะ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันพุธ เวลา 13.00-16.00 น.

วิชา : พอ6002 ทฤษฎีองค์การ การพัฒนาองค์การ และการจัดการ
คณะ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันพุธ เวลา 9.00-12.00 น.

วิชา : พอ6003 จริยธรรมในองค์การและสังคม
คณะ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.

วิชา : พอ7013 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
คณะ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันอังคาร เวลา 9.00-12.00 น.

วิชา : พอ7014 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การจัดวางตําแหน่งและการพัฒนาอาชีพ
คณะ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น.