วิชาที่เปิดสอน : ทั้งหมด

วิชา : พอ7013 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
คณะ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันอังคาร เวลา 9.00-12.00 น.

วิชา : พอ7014 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การจัดวางตําแหน่งและการพัฒนาอาชีพ
คณะ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น.

วิชา : พอ7024 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลง
คณะ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันพุธ เวลา 13.00-16.00 น.

วิชา : อพอ7002 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการแปล
คณะ : คณะภาษาและการสื่อสาร
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.00 น.

วิชา : ญป5001 ภาษาญี่ปุ่น 1
คณะ : คณะภาษาและการสื่อสาร
หลักสูตร : 

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันพฤหัสบดี 09.00 – 12.00 น.