วิชา : นน6002 ความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่องผ่านสือติจิทัล
คณะ : คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น.

คำอธิบายรายวิชา :

แนวคิดทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ ระบบกระบวนการและวิธีการในการกระตุ้นพลังความคิดทางด้านบวกเพื่อประโยชน์ในการ สร้างสรรค์การสื่อสารรูปแบบต่างๆผ่านทฤษฎี การเล่าเรื่อง เพื่อให้การสื่อสารนั้น ๆ บรรลุวัตถุประสงค์ในมิติของ วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งระดับจุลภาคและมหภาค ในโลกยุคดิจิทัล

ผู้สอน :

  • อ.ดร.วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์