วิชา : นน7004  โครงการรณรงค์ด้านนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด
คณะ : คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.00 น.

คำอธิบายรายวิชา :

รายวิชานี้มุ่งเน้นการวางแผนและจัดการรณรงค์ทางการสื่อสารการตลาดยุคใหม่โดยมีนวัตกรรมเป็นองค์ประกอบสำคัญ หลักการและกลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาดด้วยสื่อดั้งเดิมและสื่อดิจิทัล การสร้างแบรนด์ ทฤษฎีทางการสื่อสารการตลาด การวิเคราะห์สภาพปัญหาและการเข้าใจผู้บริโภค การวางแผนการใช้สื่อ แนวทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ การวางแผนการสื่อสารระหว่างประเทศและระหว่างวัฒนธรรม การนำเสนอแผนงานรณรงค์การสื่อสารการตลาด

ผู้สอน :

  • ผศ.ดร.วรัชญ์  ครุจิต