วิชา : บธ8000 นโยบายธุรกิจและการจัดการกลยุทธ์
คณะ : บริหารธุรกิจ
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันจันทร์ 09.00-12.00 น. 

คำอธิบายรายวิชา :

กรอบแนวคิดและทฤษฎี สาหรับกลยุทธ์ในการแข่งขัน โดย การแข่งขันเกิดที่อุตสาหกรรม และ กลยุทธ์เกิดที่องค์การ การกาหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันคือ การกาหนดแนวทาง ที่องค์การจะใช้ในการแข่งขันในอุตสาหกรรม และนามาซึ่งการมีกาไร ที่เหนือ ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม โดยในการกาหนดกลยุทธ์จะต้องเน้นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) และ สร้างความยั่งยืนในความได้เปรียบในการแข่งขันดังกล่าว ผ่านการกลไก การลงโทษทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Penalty) ที่ทาให้ผู้เลียนแบบ จะไม่สามารถอยู่ได้ นอกจากนี้ยังมี กรณีศึกษา ต่างๆ จากองค์การไทยและองค์การในต่างประเทศ

ผู้สอน :

  • รศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล