NIDA Experience

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง  รับสมัครเข้าศึกษา โครงการ NIDA Experience ระดับปริญญาโท ภาคสมทบ

ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2564

  -----------------------

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะเปิดรับสมัครเข้าศึกษา โครงการ NIDA Experience ระดับปริญญาโท ภาคสมทบ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. คณะ/รายวิชา ที่เปิดรับสมัคร  มีดังนี้

1)   คณะรัฐประศาสนศาสตร์

  -  PA7900 Dynamic of Global Economic

2)   คณะบริหารธุรกิจ

-  บธ8000 นโยบายธุรกิจและการจัดการกลยุทธ์

3)   คณะสถิติประยุกต์

  -  คส6103 การประมวลผลบนคลาวด์     

  -  คส6104 ความมั่นคงทางไซเบอร์และการจัดการความมั่นคงระบบสารสนเทศ

  -  คส7102 การเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร

  -  คส7302 ความเป็นจริงเสริมและความเป็นจริงเสมือน

  -  จล5004 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโซ่อุปทานดิจิทัล

  -  จล6001 การจัดการสินค้าคงคลัง

  -  จล7203 การจัดการรายได้

  -  วธวข7205 การวิเคราะห์ข้อมูล ณ ขณะปัจจุบันและกระแสต่อเนื่องของข้อมูล

4)   คณะภาษาและการสื่อสาร

  -  อพอ7003 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการแปล

  -  MLT5000 Academic and Research Writing

  -  ญป5001 ภาษาญี่ปุ่น 1

5)   คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  -  พอ6002 ทฤษฎีองค์การ การพัฒนาองค์การ และการจัดการ

  -  พอ6003 จริยธรรมในองค์การและสังคม       

  -  พอ7013 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

  -  พอ7014 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การจัดวางตำแหน่งและการพัฒนาอาชีพ

  -  พอ7024 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลง

6)   คณะการจัดการการท่องเที่ยว

  -  ทท6002 พลวัตการจัดการและการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

  -  ทท6004 นโยบาย การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

  -  ทท6005 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับการท่องเที่ยวและบริการ

7)   คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

  -  นน7002 การวางแผนกลยุทธ์และการจัดการการสื่อสารเชิงเนื้อหาแบบบูรณาการ

  -  นน7004 โครงการรณรงค์ด้านนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด

  -  นน7013 การสื่อสารการตลาดสาหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ

  -  นน7017 การจัดการและการสร้างชุมชนแบบออนไลน์

8)   คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

  -  จส 6005 นโยบายและการวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

  -  จส 6006 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม

  -  จส 6008 เทคโนโลยีสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

 

  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชน

 

  1. กำหนดการรับสมัคร

สถาบันกำหนดให้มีการสมัคร ดังนี้

 

วันที่สมัคร

ประกาศผลการคัดเลือก

ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2564

23 กรกฎาคม 2564

   

 

  1. เอกสารการยื่นสมัคร

1)  สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี ซึ่งแสดงผลการศึกษาครบถ้วน       จำนวน  1  ฉบับ

(สำหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี คณะอาจขอใบแสดงผลการศึกษา ระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าเพิ่มเติมด้วย)

2)  หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-ชื่อสกุล กรณี ชื่อ-ชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา       จำนวน  1  ฉบับ

3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน       จำนวน  1  ฉบับ

***  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษาโครงการนี้  ***

 

  1. ขั้นตอนการรับสมัคร มีวิธี ดังนี้

  ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ ที่  http://expe.nida.ac.th  และปฏิบัติดังนี้

1)  เลือกเมนูสมัครเรียน

2)  กรอกข้อมูลผู้สมัคร

3)  เลือกรายวิชาที่สนใจศึกษาต่อ

4)  ส่งหลักฐานการยื่นสมัครมายัง E-mail : kowit.p@nida.ac.th

 

หมายเหตุ : 1. การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เมื่อสถาบันได้ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร และหลักฐานการยื่นสมัครแล้ว

  1. กรณีที่ผู้สมัครต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ : 08 4924 4799 หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  1. การพิจารณาคัดเลือก

     ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครของแต่ละคณะขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของคณบดีคณะที่สมัครเข้าศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่รับเข้าศึกษา ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณบดีคณะที่สมัครเข้าศึกษาให้ถือเป็นที่สุด

 

  1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก

    ค่าลงทะเบียนเรียน 1 วิชา จำนวน 3 หน่วยกิต  รวมเป็นเงิน 5,300 บาท (สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาในโครงการนี้ ครั้งแรก) วิชาต่อ ๆ ไป หน่วยกิตละ 1,500 บาท สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นี้ สถาบันปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาลง ร้อยละ 10 คงเหลือ หน่วยกิตละ 1,350 บาท เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยในแต่ละภาคการศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต

 

  1. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันจะทำการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ตามหน้าที่และอำนาจของสถาบันตลอดจนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 

ดาวน์โหลดประกาศ [.pdf]

Nida

ประกาศรับสมัคร

ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2564

รายละเอียด

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

รายละเอียด