NIDA Experience

 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง  รับสมัครเข้าศึกษา โครงการ NIDA Experience ระดับปริญญาโท ภาคสมทบ

ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2563

  -----------------------

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะเปิดรับสมัครเข้าศึกษา โครงการ NIDA Experience ระดับปริญญาโท ภาคสมทบ ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ก.  คณะ/รายวิชา  ที่เปิดรับสมัคร  มีดังนี้

 1. คณะสถิติประยุกต์

  -  คส4003 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและโครงสร้างข้อมูล     

  -  คส4004 ความน่าจะเป็นและสถิติ

  -  คส4005 พื้นฐานของคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

  -  คส4006 การจัดการข้อมูลโครงสร้างและระบบฐานข้อมูล

  -  จล6002 สมาร์ทโลจิสติกส์

  -  วธวข6004 การจัดการข้อมูลใหญ่

  -  วธวข6005 การเรียนรู้ด้วยเครื่องจักรประยุกต์

  -  วธวข6007 การวิเคราะห์เชิงกําหนดและการหาค่าเหมาะสุดประยุกต์

  -  วธวข7203 การวิเคราะห์วีดีทัศน์และ

 1. คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

  -  พค6001 กระบวนทัศน์และทฤษฎีสังคมกับการวิเคราะห์สังคม

  -  พค6003 ทฤษฎีการบริหารพัฒนาสังคม

 1. คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

  -  จส6005 นโยบายและการวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

  -  จส6006 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม

  -  จส6008 เทคโนโลยีสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

  -  จส8003 หัวข้อพิเศษทางการจัดการสิ่งแวดล้อม : ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน

 1. คณะภาษาและการสื่อสาร

  -  อพอ7003 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการแปล

  -  อพอ7003 การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบอาชีพ

  -  ญป5001 ภาษาญี่ปุ่น 1

 1. คณะการจัดการการท่องเที่ยว

  -  ทท6001 กระบวนทัศน์และจริยธรรมในการดำเนินการทางการท่องเที่ยว

  -  ทท6002 พลวัตการจัดการและการพัฒนาการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

  -  ทท6003 การวางแผนธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการโดยใช้นวัตกรรม

  -  ทท6004 นโยบาย การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 1. คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

  -  นน6001 ทฤษฎีการสื่อสาร

  -  นน6002 ความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล

  -  นน6003 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร์

  -  นน6004 นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลแบบประยุกต์

  -  นน7001 แนวโน้มการตลาดและการวิเคราะห์ประสบการณ์ผู้บริโภค

  -  นน7002 การวางแผนกลยุทธ์และการจัดการการสื่อสารเชิงเนื้อหาแบบบูรณาการ

  -  นน7003 การสื่อสารองค์กรและการจัดการตราสินค้า

  -  นน7004 โครงการรณรงค์ด้านนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด

  -  นน7005 เทคโนโลยีเสมือนจริงและการออกแบบประสบการณ์การสื่อสาร

  -  นน7006 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

  -  นน7007 การจัดการและการสร้างชุมชนแบบออนไลน์

  -  นน7008 สตาร์ทอัพ: การสื่อสารดิจิทัลในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

 

ข.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชน

 

ค.  กำหนดการรับสมัคร

สถาบันกำหนดให้มีการสมัคร ดังนี้

 

วันที่สมัคร

ประกาศผลการคัดเลือก

ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2563

9 ธันวาคม 2563

 

ง.  เอกสารการยื่นสมัคร

1  สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี ซึ่งแสดงผลการศึกษาครบถ้วน        จำนวน  1  ฉบับ

(สำหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี คณะอาจขอใบแสดงผลการศึกษา ระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าเพิ่มเติมด้วย)

2  หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-ชื่อสกุล กรณี ชื่อ-ชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา

จำนวน  1  ฉบับ

3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     จำนวน  1  ฉบับ

***  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษาโครงการนี้  ***

 

 

จ.  ขั้นตอนการรับสมัคร มีวิธี ดังนี้

  ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ ที่  http://expe.nida.ac.th  และปฏิบัติดังนี้

 1. เลือกเมนูสมัครเรียน
 2. กรอกข้อมูลผู้สมัคร
 3. เลือกรายวิชาที่สนใจศึกษาต่อ
 4. ส่งหลักฐานการยื่นสมัครมายัง E-mail : kowit.p@nida.ac.th

 

หมายเหตุ : 1. การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เมื่อสถาบันได้ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร และหลักฐานการยื่นสมัครแล้ว

 1. 2. กรณีที่ผู้สมัครต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ : 0-2727-3377 หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ฉ.  การพิจารณาคัดเลือก

     ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครของแต่ละคณะขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของคณบดีคณะที่สมัครเข้าศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่รับเข้าศึกษา ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณบดีคณะที่สมัครเข้าศึกษาให้ถือเป็นที่สุด

 

ช.  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก

    ค่าลงทะเบียนเรียน 1 วิชา จำนวน 3 หน่วยกิต  รวมเป็นเงิน 5,300 บาท (สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาในโครงการนี้ ครั้งแรก)

   วิชาต่อ ๆ ไป หน่วยกิตละ 1,500 บาท สำหรับภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นี้ สถาบันปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาลง ร้อยละ 10 คงเหลือ หน่วยกิตละ 1,350 บาท เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19
โดยในแต่ละภาคการศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต

 

ดาวน์โหลดประกาศ [.pdf]

Nida

ประกาศรับสมัคร

ภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2563

รายละเอียด

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

รายละเอียด