NIDA Experience

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง  ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาโครงการ NIDA Experience ระดับปริญญาโท
ภาคสมทบ
ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2564

---------------

 

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กำหนดให้มีการเปิดรับสมัครเข้าศึกษา โครงการ NIDA Experience ระดับปริญญาโท ภาคสมทบ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2564 นั้น

บัดนี้  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาสมทบ ดังต่อไปนี้

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

วิชา PA7900 Dynamic of Global Economic

 1. นางสาวบัณฑิตา วิบูลสุขถวิล

คณะบริหารธุรกิจ

วิชา บธ8000 นโยบายธุรกิจและการจัดการกลยุทธ์

 1. นายวงศกร โชติวิบูลธนวงศ

คณะภาษาและการสื่อสาร

วิชา อพอ7002 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการแปล

 1. พระมหา นภันต์ ถาวรบรรจบ
 2. นายศตพล อำนวยสกุล
 3. นางสาวชาริณี เหมะรัชตะ
 4. นางสาวสิริญญา การุณย์สิริ
 5. นางสาวอรุณกมล แซ่กู้
 6. นางสาวกันยา พรวสันต์ยิ่ง
 7. นางสาวธันย์ชนก พรมบุตร
 8. นางสาวนุชนาถ ปรุงรุ่งเรืองเลิศ
 9. นายกิตติพงษ์ เชี่ยวรุ่งโรจน์
 10. นางสาวกนกวรรณ นวาวัตน์

วิชา MLT5000 Academic and Research Writing

 1. พระมหา นภันต์ ถาวรบรรจบ
 2. นายทรงคมกฤช ไชยกาล
 3. นางสาวอรุณกมล แซ่กู้
 4. นายเทพประสิทธิ์ พวงยอด
 5. นางสาวประภาวรินทร์ ปุณอานันท์นนท์
 6. นางสาวสุวินัย มงคลธารณ์
 7. นางยุพาพร ลาภหลาย
 8. นายกิตติพงษ์ เชี่ยวรุ่งโรจน์
 9. นางสาวสมรศรี กันภัย

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วิชา พอ6002 ทฤษฎีองค์การ การพัฒนาองค์การ และการจัดการ

 1. นางสาวสุชานุช กตาธิการนันท์

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

ไม่เปิดการเรียนการสอน เนื่องจากมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่

 

 1. กำหนดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสามัญและลงทะเบียนเข้าเรียน

สถาบันกำหนดให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ตามวันและเวลา ดังต่อไปนี้

1.1  ยืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (Online)            27 – 30 กรกฎาคม 2564

1.2  ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน                        27 – 30 กรกฎาคม 2564

 

 1. เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคสมทบ

(เอกสารถ่ายสำเนาและเซ็นรับรองทุกฉบับ)

2.1  สำเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีฉบับสมบูรณ์ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 2 ชุด พร้อมฉบับจริง

2.2  สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ชุด พร้อมฉบับจริง

2.3  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

2.4  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด

(กรณีใช้คำหน้าชื่อเป็นยศ ทหาร/ตำรวจ เพิ่มสำเนาบัตรข้าราชการพร้อมคำสั่งแต่งตั้งยศ จำนวน 2 ชุด)

2.5  ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงอย่างอื่น ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา สามารถขอได้จากโรงพยาบาล และคลินิกทั่วไป ทั้งของรัฐบาลและเอกชน

2.6  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ไม่สวมครุยหรือเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันอื่น และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

2.7  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส จำนวน 2 ชุด (กรณีชื่อ-สกุลไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา)

2.8  นักศึกษาต้อง Download  แบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษา  ได้ที่ http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman  และนักศึกษาต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ขอทำบัตรนักศึกษา (โดยยังไม่ต้องกรอกรหัสนักศึกษา)

หมายเหตุ :   1.  หากกองบริการการศึกษาตรวจสอบเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา แล้วพบว่าไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน และไม่เป็นไปตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ หรือ ผู้ผ่านการคัดเลือก ไม่ส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในวันที่กำหนดข้างต้น สถาบันจะถือว่าการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษายังไม่สมบูรณ์ และสถาบันอาจพิจารณาถึงสภาพการเป็นนักศึกษาเป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 1. สถาบันอนุโลมให้ส่งเอกสารในข้อ 2.1 และ 2.2 ภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าเอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วนและอาจหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน
 2. สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครโดยไม่คำนึงถึงระยะเวลา
  หากตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะ ถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษา แม้ว่าจะประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหรือหากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว จะถือว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน

 

 1. การยืนยันสิทธิ์ /การลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระเงินค่าลงทะเบียน

 

ลำดับ

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

การดำเนินการ

3.1

ตั้งแต่ 27 – 30 กรกฎาคม 2564

ยืนยันสิทธิ์การ

ขึ้นทะเบียน

เป็นนักศึกษา (Online)

นักศึกษายืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่

เว็บไซต์ https://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A

  โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

 

เมื่อยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว สถาบันฯ จะส่งคำแนะนำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ทาง E-mail ตามที่ผู้ผ่านการคัดเลือกแจ้ง โดยสามารถ Download File  คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา และแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษา ได้ที่

 http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman

หมายเหตุ  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่กำหนด ตามประกาศผลการคัดเลือกเท่านั้น หากไม่ยืนยันสิทธิ์ตามประกาศผลการคัดเลือกกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา

3.2

ตั้งแต่ 27 – 30 กรกฎาคม 2564

บันทึกข้อมูล

ประวัตินักศึกษาใหม่

 นักศึกษาเข้าเว็บไซต์ http://reg.nida.ac.th/

  ทำการ LOGIN เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสนักศึกษา เป็นทั้งรหัสผู้ใช้ (USER NAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) เพื่อบันทึกประวัติให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเรียน พร้อมพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินได้

 

หมายเหตุ :  นักศึกษาที่ไม่บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาและลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ

 

 

3.3

ตั้งแต่ 27 – 30 กรกฎาคม 2564

ชำระเงินผ่านธนาคาร

นักศึกษาจะต้องนำแบบฟอร์มใบแจ้งยอดการชำระเงิน

ค่าลงทะเบียน ไปชำระเงินตามวันที่กำหนด ได้ที่

1.  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2.  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

3.  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

4.  Counter Service ทุกสาขาทั่วประเทศ

หมายเหตุ :  ค่าธรรมเนียมการชำระเงินให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ

 

 1. กำหนดเปิดภาคการศึกษาภาค 1/2564 เปิดภาคการศึกษา วันที่ 9 สิงหาคม 2564

 

 1. อัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน

การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกชำระเงินเป็นเหมาจ่ายดังนี้

1)  กรณีลงทะเบียน 3 หน่วยกิต รวมเป็นเงิน 4,300 บาท

 

รายการค่าใช้จ่าย

จำนวนเงิน (บาท)

ค่าหน่วยกิต

(ยกเว้นค่าหน่วยกิตเฉพาะภาคแรกที่เข้าศึกษา
ในโครงการนี้)

---

ค่าบำรุงการศึกษา 

(สถาบันปรับลดลง 1,000 บาท)       

3,000

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี       

700

ค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ  

600

 

2)  กรณีลงทะเบียน 6 หน่วยกิต รวมเป็นเงิน 8,350 บาท

 

รายการค่าใช้จ่าย

จำนวนเงิน (บาท)

ค่าหน่วยกิต

(ค่าหน่วยกิต 3 หน่วยกิต จำนวน 4,500 บาท ในโครงการนี้)

4,050 (สถาบันปรับลดให้ 10%)

ค่าบำรุงการศึกษา
(สถาบันปรับลดลง 1,000 บาท)              

3,000

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี

700

ค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

600

  

 

 

3)  กรณีลงทะเบียน 9 หน่วยกิต รวมเป็นเงิน 12,400 บาท

 

รายการค่าใช้จ่าย

จำนวนเงิน (บาท)

ค่าหน่วยกิต

(ค่าหน่วยกิต 6 หน่วยกิต จำนวน 9,000 บาท ในโครงการนี้)

8,100 (สถาบันปรับลดให้ 10%)

ค่าบำรุงการศึกษา
(สถาบันปรับลดลง 1,000 บาท)          

3,000

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี

700

ค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

600

 

4)  กรณีลงทะเบียน 12 หน่วยกิต รวมเป็นเงิน 16,450 บาท

 

รายการค่าใช้จ่าย

จำนวนเงิน (บาท)

ค่าหน่วยกิต

(ค่าหน่วยกิต 9 หน่วยกิต จำนวน 13,500 บาท ในโครงการนี้)

12,150 (สถาบันปรับลดให้ 10%)

ค่าบำรุงการศึกษา
(สถาบันปรับลดลง 1,000 บาท)       

3,000

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี

700

ค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

600

 

ค่าธรรมเนียมการชำระเงินให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ

 

 

ดาวน์โหลดประกาศ [.pdf]

Nida

ประกาศรับสมัคร

ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2564

รายละเอียด

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

รายละเอียด