NIDA Experience

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง  ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาโครงการ NIDA Experience ระดับปริญญาโท ภาคสมทบ

ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2563

---------------

 

                    ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กำหนดให้มีการเปิดรับสมัครเข้าศึกษา โครงการ NIDA Experience ระดับปริญญาโท ภาคสมทบ ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2563 นั้น

                    บัดนี้  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาสมทบ ดังต่อไปนี้

 

คณะสถิติประยุกต์

วิชา จล6002 สมาร์ทโลจิสติกส์

 1. นายพุฒิพงษ์ ธนวีระกุล
 2. นายอัครเดช ใสทา
 3. นายกฤติธี เหลืองประเสริฐ

วิชา คส4003 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและโครงสร้างข้อมูล

 1. นายพุฒิพงษ์ ธนวีระกุล
 2. นายอัครเดช ใสทา
 3. นายกฤติธี เหลืองประเสริฐ

วิชา วธวข6004 การจัดการข้อมูลใหญ่

 1. นายณัทภัฏ ปั้นจาด

คณะภาษาและการสื่อสาร

วิชา อพอ7004 การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบอาชีพ

ไม่เปิดการเรียนการสอน เนื่องจากมีจำนวนนักศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

วิชา นน6001 ทฤษฎีการสื่อสาร

 1. นางสาววริญญา ธีรโพสุการ

วิชา นน6002 ความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล

 1. นายโอฬาร จันทร์คำ
 2. นางสาววริญญา ธีรโพสุการ

วิชา นน6003  ระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร์

 1. นางสาววริญญา ธีรโพสุการ

วิชา นน6004 นวัตกรรมการสือสารติจิทัลแบบประยุกต์

 1. นางสาววริญญา ธีรโพสุการ

วิชา นน7003 การสื่อสารองค์กรและการจัดการตราสินค้า

 1. นายวงศกร โชติวิบูลธนวงศ์

 

 1. กำหนดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสามัญและลงทะเบียนเข้าเรียน

สถาบันกำหนดให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน   ตามวันและเวลา ดังต่อไปนี้

1.1  ยืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (Online)       14 – 17 ธันวาคม 2563

1.2  ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน                   14 – 22 ธันวาคม 2563

 

 1. เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคสมทบ

          (เอกสารถ่ายสำเนาและเซ็นรับรองทุกฉบับ)                    

 • สำเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีฉบับสมบูรณ์ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 2 ชุด พร้อมฉบับจริง
 • สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ชุด พร้อมฉบับจริง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด

       (กรณีใช้คำหน้าชื่อเป็นยศ ทหาร/ตำรวจ เพิ่มสำเนาบัตรข้าราชการพร้อมคำสั่งแต่งตั้งยศ          จำนวน 2 ชุด)

 • ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงอย่างอื่น ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา สามารถขอได้จากโรงพยาบาล และคลินิกทั่วไป ทั้งของรัฐบาลและเอกชน
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ไม่สวมครุยหรือเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันอื่น และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส จำนวน 2 ชุด (กรณีชื่อ-สกุลไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา)
 • นักศึกษาต้อง Download  แบบฟอร์มทําบัตรนักศึกษา  ได้ที่ http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman  และนักศึกษาต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ขอทําบัตรนักศึกษา (โดยยังไม่ต้องกรอกรหัสนักศึกษา)

หมายเหตุ :      1.  หากกองบริการการศึกษาตรวจสอบเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา แล้วพบว่าไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน และไม่เป็นไปตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ หรือ ผู้ผ่านการคัดเลือก ไม่ส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในวันที่กําหนดข้างต้น สถาบันจะถือว่าการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษายังไม่สมบูรณ์ และสถาบันอาจพิจารณาถึงสภาพการเป็นนักศึกษาเป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 1. สถาบันอนุโลมให้ส่งเอกสารในข้อ 2.1 และ 2.2 ภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าเอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วนและอาจหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน
 2.  สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครโดยไม่คำนึงถึงระยะเวลา
  หากตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะ ถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษา แม้ว่าจะประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหรือหากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว จะถือว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน

 

 1. การยืนยันสิทธิ์ /การลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระเงินค่าลงทะเบียน

 

ลำดับ

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

การดำเนินการ

3.1

ตั้งแต่ 14 – 17 ธันวาคม 2563

ยืนยันสิทธิ์การ

ขึ้นทะเบียน

เป็นนักศึกษา (Online)

นักศึกษายืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่

เว็บไซต์ https://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A

  โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

 

เมื่อยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว สถาบันฯ จะส่งคำแนะนำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ทาง E-mail ตามที่ผู้ผ่านการคัดเลือกแจ้ง โดยสามารถ Download File  คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา และแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษา ได้ที่

 http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman

 

หมายเหตุ  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่กำหนด ตามประกาศผลการคัดเลือกเท่านั้น หากไม่ยืนยันสิทธิ์ตามประกาศผลการคัดเลือกกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา

3.2

ตั้งแต่ 14 – 17 ธันวาคม 2563

บันทึกข้อมูล

ประวัตินักศึกษาใหม่

 นักศึกษาเข้าเว็บไซต์ http://reg.nida.ac.th/

  ทำการ LOGIN เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสนักศึกษา เป็นทั้งรหัสผู้ใช้ (USER NAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) เพื่อบันทึกประวัติให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเรียน พร้อมพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินได้

 

หมายเหตุ :  นักศึกษาที่ไม่บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาและลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ

3.3

ตั้งแต่ 14 – 22 ธันวาคม 2563

ชำระเงินผ่านธนาคาร

นักศึกษาจะต้องนำแบบฟอร์มใบแจ้งยอดการชำระเงิน

ค่าลงทะเบียน ไปชำระเงินตามวันที่กำหนด ได้ที่

1.      ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2.      ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

3.      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

4.      Counter Service ทุกสาขาทั่วประเทศ

หมายเหตุ :  ค่าธรรมเนียมการชำระเงินให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ

 

 1. กำหนดเปิดภาคการศึกษา ภาค 2/2563 เปิดภาคการศึกษา วันที่ 11 มกราคม 2563

 

 1. อัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน

การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกชำระเงินเป็นเหมาจ่ายดังนี้

1)  กรณีลงทะเบียน 3 หน่วยกิต รวมเป็นเงิน 5,300 บาท

 

รายการค่าใช้จ่าย

จำนวนเงิน (บาท)

ค่าหน่วยกิต

(ยกเว้นค่าหน่วยกิตเฉพาะภาคแรกที่เข้าศึกษา
ในโครงการนี้)

---

ค่าบำรุงการศึกษา        

4,000

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี       

700

ค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ  

600

 

2)  กรณีลงทะเบียน 6 หน่วยกิต รวมเป็นเงิน 9,350 บาท

 

รายการค่าใช้จ่าย

จำนวนเงิน (บาท)

ค่าหน่วยกิต

(เพิ่มค่าหน่วยกิต 3 หน่วยกิต จำนวน 4,050 บาท ในโครงการนี้)

4,050

ค่าบำรุงการศึกษา

4,000

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี

700

ค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

600

  

3)  กรณีลงทะเบียน 9 หน่วยกิต รวมเป็นเงิน 13,400 บาท

 

รายการค่าใช้จ่าย

จำนวนเงิน (บาท)

ค่าหน่วยกิต

(เพิ่มค่าหน่วยกิต 6 หน่วยกิต จำนวน 8,100 บาท ในโครงการนี้)

8,100

ค่าบำรุงการศึกษา

4,000

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี

700

ค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

600

 

4)  กรณีลงทะเบียน 12 หน่วยกิต รวมเป็นเงิน 17,450 บาท

 

รายการค่าใช้จ่าย

จำนวนเงิน (บาท)

ค่าหน่วยกิต

(เพิ่มค่าหน่วยกิต 9 หน่วยกิต จำนวน 12,150 บาท ในโครงการนี้)

12,150

ค่าบำรุงการศึกษา

4,000

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี

700

ค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

600

 

ค่าธรรมเนียมการชำระเงินให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ

 

 

ดาวน์โหลดประกาศ [.pdf]

Nida

ประกาศรับสมัคร

ภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2563

รายละเอียด

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

รายละเอียด