ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง  รับสมัครเข้าศึกษา โครงการ NIDA Experience ระดับปริญญาโท ภาคสมทบ

ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

  -----------------------

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะเปิดรับสมัครเข้าศึกษา โครงการ NIDA Experience ระดับปริญญาโท ภาคสมทบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. คณะ/รายวิชา ที่เปิดรับสมัคร  มีดังนี้

1)   คณะสถิติประยุกต์

  -  จล5001 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ

  -  จล6002 สมาร์ทโลจิสติกส์

  -  จล6003 การจัดการการขนส่งและเครือข่ายการกระจายสินค้า

  -  จล6004 การหาค่าเหมาะที่สุดของโซ่อุปทาน

  -  จล7201 การจำลองสาหรับโลจิสติกส์

  -  คส4003 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและโครงสร้างข้อมูล

  -  คส4004 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบ

  -  คส4005 พื้นฐานของคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

  -  คส4006 การจัดการข้อมูลโครงสร้างและระบบฐานข้อมูล

  -  คส6101 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง

  -  คส6102 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

  -  คส7101 ปัญญาประดิษฐ์

  -  คส7103 เทคโนโลยีบล็อกเชน: สมาร์ทคอนแทรกและแอปพลิเคชันแบบไม่รวมศูนย์

2)   คณะภาษาและการสื่อสาร

  -  สวญ5004 ระเบียบวิธีวิจัย

  -  สวญ5002 การอ่านภาษาญี่ปุ่นสำหรับบัณฑิตศึกษา

3)   คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  -  พอ๔๐๐๐ สถิติประยุกต์

  -  พอ๖๐๐๒ ทฤษฎีองค์การ การพัฒนาองค์การ และการจัดการ

  -  พอ๖๐๐๓ จริยธรรมในองค์การและสังคม

  -  พอ๖๐๐๔ ระเบียบวิธีวิจัย

  -  พอ๗๐๑๑ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

  -  พอ๗๐๑๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

  -  พอ๗๐๒๑ ระบบงานทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาองค์การ

  -  พอ๘๐๐๑ การสัมมนาประเด็นสำคัญปัจจุบันในการพัฒนาทรัพยากรมนุษ์และองค์การ

4)   คณะการจัดการการท่องเที่ยว

  -  ทท6001 กระบวนทัศน์และจริยธรรมสำหรับการท่องเที่ยว

-  ทท6002 พลวัตการจัดการและการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

-  ทท6003 นวัตกรรมสำหรับการวางแผนธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ

-  ทท6004 นโยบาย การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

5)   คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

  -  นน7002 การวางแผนกลยุทธ์และการจัดการการสื่อสารเชิงเนื้อหาแบบบูรณาการ

  -  นน7004 โครงการรณรงค์ด้านนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด

  -  นน7013 การสื่อสารการตลาดสาหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ

  -  นน7014 สร้างสรรค์การประกอบการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบการดำเนินธุรกิจสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น

6)   คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

  -  จส 6003 หลักการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

 

  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชน

 

  1. กำหนดการรับสมัคร

สถาบันกำหนดให้มีการสมัคร ดังนี้

 

วันที่สมัคร

ประกาศผลการคัดเลือก

ตั้งแต่บัดนี้ – 3 ธันวาคม 2564

13 ธันวาคม 2564

 

  1. เอกสารการยื่นสมัคร

1)  สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี ซึ่งแสดงผลการศึกษาครบถ้วน       จำนวน  1  ฉบับ

(สำหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี คณะอาจขอใบแสดงผลการศึกษา ระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าเพิ่มเติมด้วย)

2)  หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-ชื่อสกุล กรณี ชื่อ-ชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา

จำนวน  1  ฉบับ

3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    จำนวน  1  ฉบับ

4)  สำเนาทะเบียนบ้าน       จำนวน  1  ฉบับ

5)  รูปถ่าย 1 นิ้ว             จำนวน  1  รูป

***  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษาโครงการนี้  ***

 

  1. ขั้นตอนการรับสมัคร มีวิธี ดังนี้

  ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ ที่  http://expe.nida.ac.th  และปฏิบัติดังนี้

1)  เลือกเมนูสมัครเรียน

2)  กรอกข้อมูลผู้สมัคร

3)  เลือกรายวิชาที่สนใจศึกษาต่อ

4)  ส่งหลักฐานการยื่นสมัครมายัง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หมายเหตุ : 1. การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เมื่อสถาบันได้ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร และหลักฐานการยื่นสมัครแล้ว

  1. กรณีที่ผู้สมัครต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ : 02 727 3377 หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  1. การพิจารณาคัดเลือก

     ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครของแต่ละคณะขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของคณบดีคณะที่สมัครเข้าศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่รับเข้าศึกษา ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณบดีคณะที่สมัครเข้าศึกษาให้ถือเป็นที่สุด

 

  1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก

    ค่าลงทะเบียนเรียน 1 วิชา จำนวน 3 หน่วยกิต  รวมเป็นเงิน 5,300 บาท (สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาในโครงการนี้ ครั้งแรก)

   วิชาต่อ ๆ ไป หน่วยกิตละ 1,500 บาท สำหรับภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นี้ สถาบันปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาลง ร้อยละ 10 คงเหลือ หน่วยกิตละ 1,350 บาท เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19
โดยในแต่ละภาคการศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต

 

  1. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันจะทำการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ตามหน้าที่และอำนาจของสถาบันตลอดจนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 

ดาวน์โหลดประกาศ [.pdf]