วิชาที่เปิดสอน : คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

วิชา : พค6003 ทฤษฎีการบริหารการพัฒนาสังคม
คณะ : คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันพุธ 9.00-12.00 น.

วิชา : พค6001 กระบวนทัศน์และทฤษฎีสังคมกับการวิเคราะห์สังคม
คณะ : คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันอังคาร เวลา 09.00–12.00 น.