วิชาที่เปิดสอน : คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

วิชา : นน6001 ทฤษฎีการสื่อสาร
คณะ : คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

ทฤษฎีและแนวคิดการสื่อสารทฤษฎี ความสําคัญ ความหมาย องค์ประกอบ และการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและชีวิตประจําวัน การสื่อสาร ในบริบทต่างๆ ได้แก่ การสื่อสารภายในบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารกลุ่ม/ องค์กร การสื่อสารมวลชน การสื่อสารระหว่าง วัฒนธรรม การสื่อสารการตลาด การสื่อสารเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สอน :

  • ผศ.ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร

วิชา : นน6002 ความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่องผ่านสือติจิทัล
คณะ : คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น.

วิชา : นน6004 นวัตกรรมการสือสารติจิทัลแบบประยุกต์
คณะ : คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันพุธ เวลา 13.00 - 6.00 น.  

วิชา : นน7007 การจัดการและการสร้างชุมชนแบบออนไลน์
คณะ : คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันจันทร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.  

วิชา : นน6003  ระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร์
คณะ : คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันพุธ เวลา 09.00 - 12.00 น.

Page 1 of 3