วิชาที่เปิดสอน : คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

วิชา : นน6001 ทฤษฎีการสื่อสาร
คณะ : คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันศุกร์ 09.00-12.00 น. 

วิชา : นน6002 ความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่องผ่านสือติจิทัล
คณะ : คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันพฤหัสบดี 13.00-16.00 

วิชา : นน6004 นวัตกรรมการสือสารติจิทัลแบบประยุกต์
คณะ : คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันพุธ 13.00-16.00 

วิชา : นน7007 การจัดการและการสร้างชุมชนแบบออนไลน์
คณะ : คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันจันทร์ 13.00-16.00