วิชาที่เปิดสอน : คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

วิชา : นน7002  การวางแผนกลยุทธ์และการจัดการการสื่อสารเชิงเนื้อหาแบบบูรณาการ
คณะ : คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.

วิชา : นน7004  โครงการรณรงค์ด้านนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด
คณะ : คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.00 น.

วิชา : นน7013 การสื่อสารการตลาดสาหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ
คณะ : คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันวันพฤหัสบดี  09.00 - 12.00 น.

วิชา : นน7017 การจัดการและการสร้างชุมชนแบบออนไลน์
คณะ : คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันจันทร์  13.00 - 16.00 น.