วิชาที่เปิดสอน : คณะภาษาและการสื่อสาร

วิชา : อพอ7002 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการแปล
คณะ : คณะภาษาและการสื่อสาร
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.00 น.

วิชา : ญป5001 ภาษาญี่ปุ่น 1
คณะ : คณะภาษาและการสื่อสาร
หลักสูตร : 

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันพฤหัสบดี 09.00 – 12.00 น.

วิชา : MLT 5000 Academic and Research Writing
คณะ : คณะภาษาและการสื่อสาร
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันอังคาร เวลา 09.00 – 12.00 น.