วิชาที่เปิดสอน : คณะภาษาและการสื่อสาร

วิชา : ญป5001 ภาษาญี่ปุ่น 1
คณะ : คณะภาษาและการสื่อสาร
หลักสูตร : 

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันพฤหัสบดี 09.00 – 12.00 น.