วิชาที่เปิดสอน : คณะสถิติประยุกต์

วิชา : คส4003 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและโครงสร้างข้อมูล
คณะ : สถิติประยุกต์
หลักสูตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันพุธ 9.00 - 12.00 น.

วิชา : คส4004 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
คณะ : สถิติประยุกต์
หลักสูตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันอังคาร เวลา 9.00 - 12.00 น.

วิชา : คส4005 พื้นฐานของคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
คณะ : สถิติประยุกต์
หลักสูตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น.

วิชา : คส4006 การจัดการข้อมูลโครงสร้างและระบบฐานข้อมูล
คณะ : สถิติประยุกต์
หลักสูตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันพฤหัสบดี 9.00-12.00 น.

วิชา : จล6002 สมาร์ทโลจิสติกส์
คณะ : สถิติประยุกต์
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันพุธ เวลา 9.00-12.00 น.

Page 1 of 3