วิชา : ทท6001 กระบวนทัศน์และจริยธรรมในการดำเนินการทางการท่องเที่ยว
คณะ : การจัดการการท่องเที่ยว
หลักสูตร : การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วัน-เวลาเรียน : วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 – 12.00 น.

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษา วิเคราะห์กระบวนทัศน์โดยเน้นการวิเคราะห์ปัจจัยผลัก ปัจจัยดึง สาเหตุและผลกระทบ การคาดการณ์มาประยุกต์และปฏิบัติในการดาเนินการทางการท่องเที่ยวและบริการในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งวิเคราะห์แนวคิดและผลกระทบด้านการนาหลักจริยธรรมมาใช้ในการดาเนินการทางการท่องเที่ยวและบริการสู่ความยั่งยืน ศึกษาจากกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

Analytic paradigm with an emphasis on push and pull factors, cause and effect, forecast application and practical implementation of current and future tourism and hospitality, as well as analysis of the concepts and impacts in implementing ethical principles into sustainable tourism and hospitality operations with national and international case studies.

ผู้สอน : ผศ.ดร.เกศรา สุกเพชร