วิชาที่เปิดสอน : ทั้งหมด

วิชา : PA7900 Dynamic of Global Economic
คณะ : รัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (โครงการภาษาอังกฤษ)

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันพุธ 13.00-16.00 น. 

วิชา : นน7002  การวางแผนกลยุทธ์และการจัดการการสื่อสารเชิงเนื้อหาแบบบูรณาการ
คณะ : คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.

วิชา : นน7004  โครงการรณรงค์ด้านนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด
คณะ : คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.00 น.

วิชา : นน7013 การสื่อสารการตลาดสาหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ
คณะ : คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

การเรียนการสอน : ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน-เวลาเรียน : วันวันพฤหัสบดี  09.00 - 12.00 น.